Čím sú naše vzdelávacie programy pre rok 2021 typické?

Vzdelávacie programy v podobe kurzov sú všetky stále otvorené, realizujú sa online a uzatvárajú približne raz do mesiaca.

Rôznorodosť

Programy sú rôznorodé, veľmi zaujímavé a obsiahnu rôznych pedagogických a odborných pracovníkov školstva (učiteľov MŠ, vychovávateľov, školských pedagógov i psychológov).

Pokrokovosť

Sú veľmi pokrokové, obsahujú nové metódy vzdelávania a nový prístup k vyučovaniu (napríklad iný pohľad na tablety a telefóny, Salman Khan ukážka obráteného vyučovania apod.).

Flexibilita

Podmienky vzdelávania flexibilne prispôsobíme podmienkam a potrebám školy (môžeme sa pri vzdelávaní venovať témam, ktoré sú pre školu dôležité a potrebné).

Osobný prístup

Pri vzdelávaní uplatňujeme osobný prístup k jednotlivým členom kurzu, preto sa dá kurz zvládnuť vo vašom voľnom čase, bez zbytočných stresov a s maximálnou technickou podporou, využívajúcou najmodernejšie komunikačné technológie.

Ponuka inovačných kurzov

Inovačné vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov.

Ponuka aktualizačných kurzov

Aktualizačné vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov.

Príprava na atestačné portfólio

Atestácia - podľa § 59, ods. 1 zákona 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – je štátne overenie profesijných kompetencií vymedzených profesijným štandardom pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca a príslušnú kategóriu odborného zamestnanca, pre príslušný kariérový stupeň, získaných vzdelávaním, sebavzdelávaním alebo výkonom pracovnej činnosti.

Záujemcovia o konzultáciu k príprave na atestáciu sa bližšie zoznámia s pojmom atestačné portfólio, čo obsahuje, s jeho prílohami (doklady o získaní požadovaného stupňa a druhu vzdelania, osvedčenia, potvrdenia, certifikáty a iné dokumenty a výstupy preukazujúce získanie požadovaných profesijných kompetencií, osobný plán profesijného rozvoja, doklady preukazujúce tvorivú činnosť učiteľa,...). Záujemcovia sa oboznámia s profesijnými kompetenciami pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ako ich získať a používať v edukačnom procese.

Kontakt

Tel: 0903 502 501
Email: freetimeacademy.sk@gmail.com

Radová 3, 010 03 Žilina

Mapa